Saturday, May 29, 2010

Peraturan Meronda SRS

Proses Permohonan Dan Kelulusan Skim Rondaan Sukarela

1. PERMOHONAN DARIPADA PEMASTAUTIN SUKARELAWAN
( PERONDA DI KAWASAN/SEKTOR RUKUN TETANGGA )

a) Sekurang-kurangnya 20 orang Pemastautin Sukarelawan yang berumur 18 tahun dan ke atas, hendaklah mengemukakan permohonan kepada Jawatankuasa Kawasan/Sektor Rukun Tetangga untuk mengadakan Skim Rondaan Sukarela.

b) Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Enam, Bahagian A dan melengkapkan semua maklumat yang dikehendaki.

2. TINDAKAN OLEH JAWATANKUASA KAWASAN/SEKTOR RUKUN TETANGGA

a) Menerima dan menyemak butir-butir yang terkandung di dalam Borang Enam, Bahagian A yang dikemukakan oleh Pemastautin Sukarelawan.

b) Memastikan syarat-syarat seperti bilangan minimum Pemastautin Sukarelawan dan umur mereka seperti yang ditetapkan.

c) Memastikan semua Pemastautin Sukarelawan telah menandatangani Borang Enam.

d) Menyemak pelan lakar kawasan rondaan yang dicadangkan.

e) Mengisi Borang Enam, Bahagian B jika bersetuju dengan cadangan untuk menjalankan rondaan sukarela dan mengemukakan Borang Enam kepada Pengarah Perpaduan Negeri/Pegawai Perpaduan Daerah/Bahagian (PPN/PPD/PPB).

f) Mengisi Borang Enam, Bahagian C jika tidak bersetuju dengan cadangan untuk menjalankan rondaan sukarela dan mengemukakan Borang Enam kepada PPN/PPD/PPB.

3. TINDAKAN OLEH PPN/PPD/PPB

a) Menyemak borang permohonan.

b) Meneliti butir-butir Pemastautin Sukarelawan seperti yang terkandung di dalam Borang Enam, Bahagian A.

c) Memanggil Pengerusi Jawatankuasa Kawasan/Sektor Rukun Tetangga yang berkenaan atau mana-mana Pemastautin Sukarelawan untuk mendapatkan maklumat–maklumat atau butir-butir lain yang dikehendaki berhubung dengan permohonan itu.

d) Mengesahkan sempadan kawasan rondaan.

e) Membuat perakuan dan mengemukakan permohonan kepada Ketua Pengarah Rukun Tetangga melalui PPN untuk pertimbangan dan kelulusan.

4. TINDAKAN KETUA PENGARAH RUKUN TETANGGA

a) Mencadangkan apa-apa ubahsuaian yang difikirkan wajar kepada skim yang dipohon.

b) Meluluskan permohonan Skim Rondaan Sukarela.

Panduan Pengendalian Skim Rondaan Sukarela Di Bawah Peraturan-Peraturan Perlu Rukun Tetangga (1975)

1. PENDAHULUAN

1.1. Skim Rondaan Sukarela adalah suatu skim yang dipohon oleh pemastautin sukarelawan di bawah Peraturan 27A, Peraturan-Peraturan Perlu Rukun Tetangga (1975), Pindaan 1988.

1.2. Skim ini dikendalikan oleh Jawatankuasa Rukun Tetangga yang bertindak sebagai Jawatankuasa Skim, manakala rondaan dilaksanakan oleh tidak kurang dari 20 pemastautin sukarelawan yang memohon untuk melaksanakan rondaan di sebahagian atau di seluruh kawasan Rukun Tetangga.

1.3. Skim Rondaan Sukarela dijangka menjadi tulang belakang bagi program serta aktiviti Rukun Tetangga kerana ia boleh mencegah kejadian dan gejala sosial negatif di samping dapat merapatkan hubungan Rukun Tetangga dengan penduduk setempat.

2. TAFSIRAN

2.1. Skim Rondaan Sukarela bermaksud satu skim yang dipohon sendiri oleh pemastautin dan apabila diluluskan akan dikendalikan sepenuhnya oleh Jawatankuasa Skim dengan kerjasama Pemastautin Sukarelawan dalam sesuatu Kawasan/Sektor Rukun Tetangga yang berkenaan.

2.2. Jawatankuasa Skim bermaksud Jawatankuasa Kawasan/Sektor yang mengendalikan Skim Rondaan Sukarela dalam Kawasan/Sektor Rukun Tetangga yang berkenaan.

2.3. Ahli Jawatankuasa Skim bermaksud Ahli Jawatankuasa Kawasan/Sektor Rukun Tetangga yang mengendalikan Skim Rondaan Sukarela dalam Kawasan/Sektor Rukun Tetangga yang berkenaan.

2.4. Pemastautin Sukarelawan bermaksud seseorang yang telah membuat permohonan melalui Borang Enam dan Tujuh untuk menyertai Skim tersebut.

2.5. Peralatan Rondaan bermaksud peralatan bagi menjalankan Skim Rondaan Sukarela adalah seperti vest, wisel, cota, lampu picit, baju hujan dan lain-lain yang dibekalkanoleh Jawatankuasa Skim.

2.6. Pengarah bermaksud seseorang yang telah diwartakan sebagai Pengarah Rukun Tetangga di bawah Peraturan-Peraturan Perlu (RT) 1975.

3. PUSAT RONDAAN

3.1. Setiap Kawasan/Sektor Rukun Tetangga yang mengendalikan Skim Rondaan Sukarela perlu mempunyai sebuah pusat rondaan sebagai pusat operasi.

3.2. Pusat rondaan boleh diadakan di pusat atau di bangunan Rukun Tetangga, Balai raya, dewan orang ramai, pos kawalan, di rumah ahli Jawatankuasa Skim atau di mana-mana tempat yang difikirkan sesuai yang dibenarkan oleh seseorang Pengarah Rukun Tetangga.

3.3. Alat-alat yang perlu ada di pusat rondaan adalah: Buku Rekod Kedatangan, Daftar Pemastautin Sukarelawan, Buku Rekod Rondaan, Kotak Pertolongan Cemas dan lain-lain peralatan yang difikirkan perlu oleh Jawatankuasa Skim atau Pengarah Rukun Tetangga.

4. TUJUAN RONDAAN

4.1. Membantu mencegah jenayah dan gejala sosial yang negatif di dalam kawasan rondaan.

4.2. Membendung kegiatan jenayah dan gejala sosial yang negatif.

4.3. Membantu pihak berkuasa menangkap penjenayah dan menyerahkan penjenayah tersebut kepada pihak polis dangan kadar segera.

4.4. Membantu menguatkuasa undang-undang jika diminta berbuat demikian oleh Pengarah Rukun Tetangga dan lain-lain agensi penguatkuasa seperti polis.

4.5. Memberi perlindungan ke atas nyawa dan harta benda pemastautin.

4.6. Membantu melaksanakan lain-lain tugas yang diarahkan oleh seseorang Pengarah Rukun Tetangga atau Jawatankuasa Skim dari semasa ke semasa.

5. TUGASAN RONDAAN

5.1. Tugas rondaan terbahagi kepada dua (2) kategori iaitu rondaan berjalan kaki dan rondaan berkenderaan.

5.2. Rondaan berjalan kaki tidak kurang dari 3 orang Pemastautin Sukarelawan dan kawasan rondaan tidak melebihi 2 kilometer.

5.3. Manakala rondaan berkenderaan tidak kurang dari 3 orang anggota Pemastautin Sukarelawan dan kawasan rondaan yang lebih luas.

5.4. Rondaan berkenderaan boleh dilaksanaan samada dengan menggunakan kereta, motosikal atau basikal.

5.5. Setiap Pemastautin Sukarelawan adalah bertanggungjawab bagi mendapatkan tarikh, masa dan kawasan rondaan daripada Jawatankuasa Skim.

6. TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA SKIM

6.1. Menyediakan Daftar Pemastautin Sukarelawan yang mengandungi butir-butir peribadi Pemastautin Sukarelawan.

6.2. Menyediakan Roster Rondaan Pemastautin Sukarelawan.

6.3. Memaklumkan kepada semua Pemastautin Sukarelawan kandungan Roster Rondaan dan membekalkan satu salinan kepada Pengarah Rukun Tetangga dan pihak polis.

6.4. Mempamerkan Roster Rondaan di Pusat Rondaan.

6.5. Memilih seorang Pemastautin Sukarelawan sebagai Ketua Kumpulan Rondaan bagi setiap syif.

6.6. Menyusun rondaan sukarela.

6.7. Mendapatkan Surat/Kad Pengenalan Diri Pemastautin Sukarelawan yang telah ditandatangani Pengarah Rukun Tetangga.

6.8. Menyediakan peralatan rondaan yang diperlukan.

6.9. Mendapatkan sumber kewangan dan menjelaskan segala perbelanjaan berkaitan dengan rondaan sukarela.

6.10. Memberi maklumat yang dikehendaki oleh Pengarah Rukun Tetangga dan pihak Polis dari masa ke semasa berhubung dengan pengendalian Skim Rondaan Sukarela.

6.11. Menyedia dan mengemukakan Laporan Bulanan Rondaan kepada Pengarah Rukun Tetangga.

7. TAKLIMAT SEBELUM MEMULAKAN RONDAAN

7.1. Ketua Kumpulan Rondaan hendaklah membuat persediaan pada tiap kali sebelum memulakan rondaan.

7.2. Takliamt sebelum memulakan rondaan hendaklah di sampaikan oleh Ketua Kumpulan Rondaan, Jawatankausa Skim atau Ahli Jawatankuasa Skim.

7.3. Anggota Pemastautin Sukarelawan hendaklah dibaris 15 minit sebelum keluar membuat rondaan dengan tujuan memastikan:

7.3.1. Semua anggota Pemastautin Sukarelawan hadir.

7.3.2. Semua anggota Pemastautin Sukarelawan yang bertugas dibekalkan dengan peralatan rondaan.

7.3.3. Semua anggota Pemastautin Sukarelawan menandatangani Buku Rekod Kedatangan.

7.4. Memberi taklimat mengenai arahan-arahan seperti berikut:

7.4.1. Laluan serta kawasan rondaan yang telah ditetapkan.

7.4.2. Cara-cara menjalankan rondaan.

7.4.3. Perhubungan dengan orang ramai.

7.4.4. Perhubungan dengan polis dan lain-lain agensi penguatkuasaan.

7.4.5. Arahan daripada Pengarah Rukun Tetangga dan Jawatankuasa Skim.

7.4.6. Memberitahu tempat-tempat yang perlu diambil perhatian untuk keselamatan diri.

7.4.7. Memberitahu kejadian-kejadian yang telah berlaku berdasarkan maklumat orang ramai dan rondaan terdahulu dari ini.

7.5. Menyuraikan baris Pemastautin Sukarelawan selepas taklimat.

7.6. Memberi arahan agar rondaan dimulakan mengikut laluan serta kawasan rondaan yang telah ditetapkan.

8. CARA MENJALANKAN RONDAAN

8.1. Berjalan ditepi jalan dalam jarak yang selamat dari kenderaan dihadapan dan kenderaan di belakang dan jika berkenderaan, kenderaan mesti dipandu perlahan dalam jarak yang selamat dari pengguna jalan raya yang lain.

8.2. Sentiasa berwaspada dan mengawasi keadaan serta laluan dan kawasan rondaan.

8.3. Jika rondaan dibuat pada waktu malam hari, elakkan dari membuat bising yang boleh mengganggu ketenteraman orang ramai.

8.4. Hendaklah menghubungi Pusat Rondaan bagi membuat laporan mengenai keadaan semasa dan perkara-perkara yang memerlukan tindakan segera Pusat Rondaan.

9. TANGGUNGJAWAB KETUA KUMPULAN RONDAAN

9.1. Mengetahui ahli-ahli kumpulan rondaan dalam syif yang telah ditetapkan.

9.2. Memberi taklimat mengenai arah rondaan, peraturan-peraturan/larangan serta tindakan yang perlu di ambil semasa rondaan dan sebelum rondaan.

9.3. Mempastikan semua ahli syif menurunkan tandatangan dalam Buku Rekod Kedatangan.

9.4. Mempastikan semua ahli syif membawa peralatan yang ditentukan semasa rondaan.

9.5. Bertanggungjawab mengumpul semua peralatan yang digunakan selepas selesai rondaan dan menyimpan dalam stor/tempat yang telah ditentukan oleh Jawatankuasa Skim.

9.6. Mengawasi supaya ahli-ahli mematuhi arahan dan peraturan yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Skim.

9.7. Membuat laporan dalam buku catatan Rondaan sesudah selesai menjalankan rondaan mengikut syif yang telah ditetapkan.

10. TANGGUNGJAWAB PEMASTAUTIN SUKARELAWAN SEMASA RONDAAN

10.1. Sentiasa bersedia untuk mematuhi segala arahan daripada Pengarah Rukun Tetangga, Jawatankuasa Skim, Ahli Jawatankuasa Skim dan Ketua Kumpulan Rondaan.

10.2. Sentiasa membawa Surat/Kad Pengenalan Diri dan menggunakan alat-alat yang ditentukan oleh Pengarah Rukun Tetangga dan Jawatankuasa Skim.

10.3. Sentiasa menjaga disiplin serta berkelakuan penuh tertib dan sopan semasa menjalankan Skim Rondaan Sukarela.

10.4. Sentiasa memakai ‘uniform’ yang telah diluluskan serta dibenarkan oleh seseorang Pengarah Rukun Tetangga semasa rondaan.

10.5. Seseorang Pemastautin Sukarelawan hendaklah pada sepanjang masa dan ketika:

a. Tidak mengingkari arahan Ketua Kumpulan Rondaan

b. Tidak menggunakan bahasa lucah dan memalukan, serta memaki hamun pada masa bertugas;

c. Tidur atau berjudi;

d. Tidak memberi maklumat palsu;

e. Tidak hadir bertugas tanpa sebab;

f. Tidak berada di bawah pengaruh alkohol atau apa-apa dadah pada masa bertugas;

g. Tidak secara cual atau tanpa sebab-sebab yang berpatutan menyebabkan terlepasnya tembakan sesuatu senjata api pada masa bertugas; dan

h. Tidak bertindak dengan apa-apa cara yang tidak dinyatakan di atas yang boleh memudaratkan kebajikan sesuatu Kawasan/Sektor Rukun Tetangga.

11. KUASA MATA-MATA PEMASTAUTIN SUKARELAWAN SEMASA RONDAAN

11.1. Seseorang Pemastautin Sukarelawan semasa bertugas meronda atau mengawal dalam kawasan tugasnya adalah disifatkan sebagai seorang pegawai polis berpangkat mata-mata dan mempunyai segala kewajipan, segala kuasa dan segala imuniti seorang pegawai polis berpangkat mata-mata.

11.2. Walau bagaimanapun, kuasa mata-mata Pemastautin Sukarelawan semasa bertugas meronda atau mengawal dalam kawasan tugasnya adalah tertakluk kepada apa-apa atahan, syarat, sekatan atau batasan yang boleh dinyatakan semasa secara lisan atau bertulis oleh seorang Pengarah, Jawatankuasa Skim atau ahli Jawatankuasa Skim.

12. TAKLIMAT SELEPAS TAMAT RONDAAN

12.1. Ambil baris anggota Pemastautin Sukarelawan yang habis tugas di luar pusat rondaan.

12.2. Ketua Kumpulan Rondaan perlu menentukan:

12.2.1. Semua anggota Pemastautin Sukarelawan baik dari tugas rondaan.

12.2.2. Arahan mengembalikan peralatan rondaan.

12.2.3. Memberi taklimat mengenai hasil daripada rondaan yang telah dilaksanakan.

12.2.4. Menyurai baris tugas.

12.2.5. Membuat catatan serta laporan rondaan di dalam Buku Rekod Rondaan.

13. MENJAWAB PANGGILAN TELEFON

13.1. Hendaklah menjawab telefon dengan tertib dan sopan santun sebagai mana kehendaki oleh Pengarah Rukun Tetangga dan Jawatan Skim.

13.2. Mendengar dengan teliti dan mencatat apa-apa aduan, berita atau makluman yang hendak disampaikan oleh mereka yang membuat panggilan.

13.3. Memaklumkan dengan kadar segera apa-apaa aduan, berita atau makluman kepada Pengarah Rukun Tetangga, Jawatankuasa Skim atau pihak polis; jika ianya memerlukan tindakan segera dan serta merta.

14. PERSIAPAN MENYERAH TUGAS PENYELIAAN DI PUSAT RONDAAN

14.1. Ahli Jawatankuasa Skim atau Pemastautin Sukarelawan yang ditugaskan di Pusat Rondaan dikehendaki membuat catatan satu senarai untuk serah menyerah tugas bagi menyenangkan untuk meneliti dan mempastikan semua perkara dalam keadaan lengkap.

14.2. Sebelum menerima tugas, ahli Jawatankausa Skim atau Pemastautin Sukarelawan yang akan mengambil alih tugas menyelia Pusat Rondaan, mempastikan semua borang dan peralatan yang adalah lengkap dan sempurna.

14.3. Memberi taklimat dan arahan tugas kepada yang menerima tugas menyelia Pusat Rondaan.

14.4. Memberitahu jika ada aduan atau kes-kes terbaru yang diterima.

14.5. Memberi penerangan mengenai tahunan atau tangkapan samada masih dalam tahunan atau telah diserah kepada pihak polis.

14.6. Bersurai setelah diambil alih oleh ahli Jawatankuasa Skim atau Pemastautin Sukarelawan yang baru masuk bertugas.

15. LAIN-LAIN TUGAS DI PUSAT RONDAAN

15.1. Membantu orang ramai menunjukkan tempat yang ingin mereka pergi, contoh seperti ke rumah saudara mara dan sebagainya.

15.2. Menjadi mediator dalam sebarang pertelingkahan orang ramai jika diminta berbuat demikian.

15.3. Menghubungi Balai Polis berhampiran bagi mendapatkan maklumat atau bantuan jika diperlukan.

16. PENYELARASAN TUGAS DI PUSAT RONDAAN

16.1. Penyelarasan tugas di Pusat Rondaan akan ditentukan oleh Jawatankuasa Skim.

16.2. Jawatankausa Skim bertanggungjawab melantik tidak kurang daripada 4 orang ahli Jawankuasa Skim atau Pemastautin Sukarelawan pada satu-satu masa sebagai Penyelia di pusat Rondaan sewaktu rondaan sedang dilaksanakan.

16.3. Jawatankausa Skim bertanggungjawab bagi menentukan waktu bertugas ahli Jawatankausa Skim atau Pemastautin Sukarelawan sebagai Penyelia Pusat Rondaan mengikut roster rondaan yang telah ditetapkan.

16.4. Jawatankuasa Skim hendaklah melantik salah seorang Penyelia Pusat Rondaan sebagai Ketua Penyelia Pusat Rondaan.

17. TUGAS PENYELIA PUSAT RONDAAN

17.1. Penyeliaan Pusat Rondaan hendaklah tiba di Pusat Rondaan satu (1) jam lebih awal sebelum syif rondaan bermula.

17.2. Penyelia Pusat Rondaan hendaklah mempastikan semua peralatan termasuk buku catatan bagi kegunaan rondaan telah disediakan oleh Jawatankausa Skim.

18. PERHUBUNGAN DENGAN ORANG RAMAI

18.1. Mempastikan Ahli Jawatankausa Skim atau Pemastautin Sukarelawan yang bertugas di Pusat Rondaan atau yang menjalankan rondaan sentiasa menjaga disiplin, sopan dan santun serta berbudi bahasa dan pekerti yang tinggi mutunya sewaktu berurusan dengan orang ramai.

19. KERJASAMA DENGAN PIHAK POLIS

19.1. Pihak polis hendaklah dimaklumkan mengenai kewujudan Skim Rondaan Sukarela di Kawasan/Sektor Rukun Tetangga yang berkenaan.

19.2. Satu salinan daftar Pemastautin Sukarelawan yang terlibat dengan Skim Rondaan Sukarela dan roster hendaklah diberikan kepada pihak polis.

19.3. Semua pihak termasuk Jawatankausa Skim, Ahli Jawatankausa Skim dan Pemastautin Sukarelawan hendaklah memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis berhubung dengan sebarang maklumat mengenai Skim Rondaan Sukarela.

19.4. Pihak polis hendaklah juga dijemput untuk bersama-sama meronda bersama Pemastautin Sukarelawan.

19.5. Sebarang kejadian atau laporan yang mencurigakan hendaklah dimaklumkan kepada pihak polis sama ada oleh Jawatankuasa Skim Rondaan Ahli Jawatankuasa Skim dan Pemastautin Sukarelawan.

20. MENERIMA ADUAN ORANG RAMAI DI PUSAT RONDAAN

20.1. Apabila menerima aduan daripada orang ramai, tindakan yang perlu diambil oleh ahli Jawatankuasa Skim adalah:

20.1.1. Menerima dan membuat catatan di dalam buku catatan.

20.1.2. Memaklumkan kepada Jawatankuasa Skim dengan kadar segera.

20.1.3. Menerima arahan daripada Jawatankuasa Skim untuk tindakan selanjutnya.

20.1.4. Merujuk kepada Balai Polis yang berdekatan untuk tindakan selanjutnya.

20.1.5. Merujuk kepada Pengarah Rukun Tetangga untuk tindan selanjutnya.

21. KERJASAMA DENGAN LAIN-LAIN AGENSI KERAJAAN

21.1. Skim Rondaan Sukarela juga berharap untuk mendapatkan kerjasama dengan lain-lain Agensi Kerajaan seperti RELA, JAKIM, MAJLIS PERBANDARAN, PEJABAT, pejabat daerah serta lain-lain Agensi Penguatkuasaan undang-undang dalam manjayakan Skim ini.

21.2. Sebarang bentuk kerjasama dengan lain-lain agensi kerajaan boleh dibincangkan bersama dengan Pengarah Rukun Tetangga dan Jawatankuasa Skim di mana Skim Rondaan Sukarela dilaksanakan.Wednesday, May 26, 2010

AJK KRT TAMAN BARAKAH

Pengerusi : En. Yusoff Bin Ismail (TB12)
Timbalan Pengerusi : En. Sabri Bin Mohd Jusoff
Setiausaha : En Mazlan Bin Ishak(TB06)
Pen. Setiausaha : En Alias Bin Mohd Noor(TB02)
Bendahari : En. Salji Bin Mat Noor(TB01)
Blogger: En. Mohd Ruslee Bin Mohd Salleh(TB21)
AJK :
En. Mohd Noor Bin Mamat(TB04)
En Bahari Bin Latiff
En Mohd Nasri Bin Mustapha(TB24)
En Sahimi Bin Yaakob
En Rashid Bin Deraman(TB11)
En Amin Bin Omar
En Sarpi Bin Mohamad
En Khalilulrahman Bin Abd Rahman
Hj Mohamad Bin Zakaria
En. Mohd Fauzi Bin Mat
En Abdullah Bin Mat Saman
En Mokhtar Bin Mat(TB19)
En. Ahmad Bakhtiar Bin Zawawi
Pn Saripah Bt Che Noh(Cheff)
Pn Che Yah Bt Hussin
Pn Arida Bt Abdullah
Pn Salwana Bt Ismail
Pn Nik Zuliha Bt Nik Abd Majid
En Abu Hanipah bin Hassan (Pemeriksa Kira-kira 1)
En Mohd Razali Bin Mohd Nor (Pemeriksa Kira-kira 2)


Tuesday, May 25, 2010

USER MANUAL MT-777

User’s Manual Motorola MT-777

Select Mode

Untuk pilih MODE antara CHANNEL dan FREQUENCY

· Tekan ENTER dan ON power

· Enter FERQUENCY Simplex Contoh: 145.550

· Untuk SAVE => Tekan ENTER > MENU > VFO/MR > Pilih Channel > VFO/MR (3 secs)

1. Mode Repeater

· OFF > Tekan ENTER > ON Power

· Enter Freq

· Tekan MENU > ENTER > Pusing untuk pilih OFFSET (DIFFR? 14) > ENTER > Masukkan OFFSET > ENTER

· Tekan MENU > ENTER > Pusing untuk pilih TONE (T-CDC? 16) ENTER > Masukkan TONE > ENTER

· Tekan MENU > ENTER > Pusing untuk pilih Minus > (S-D -?) ENTER > Pilih - > ENTER

· Untuk SAVE => Tekan ENTER > MENU > VFO/MR > Pilih Channel > VFO/MR (3 secs)

Masukkan Nama Channel (SELF SETTING)

· OFF > Tekan MON + MENU + ON POWER (3 secs)

· SELF > Tekan ENTER

· Pilih CHANNEL > ENTER

· Receiving Freq > ENTER

· Receiving Tone > OFF > ENTER

· Transmitting Freq > ENTER

· Transmitting Tone > Masukkan TONE > ENTER

· Busy Channel > OFF > ENTER

· Priority Channel > ADD/DEL > ENTER

· Power > H/L > ENTER

· Wide/Narrow > ENTER

· Nama Channel > Pusing Encorder > Tekan =T-R untuk next > Tekan ENTER untuk exit

OFF > Tekan Enter + ON Power

Sunday, May 23, 2010

SEJARAH KRT DAN SRS

Skim Rukun Tetangga diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1975 sebagai satu langkah membolehkan rakyat sendiri mengawal dan menjaga keselamatan kawasan kediaman mereka sebagai langkah pencegahan jenayah dan gejala sosial.

Bagaimanapun, terdapat kesulitan berkaitan kawalan rondaan di waktu malam sedangkan peronda bertugas perlu bekerja keesokan harinya.

JPA telah mengeluarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 23 Tahun 2008 bertarikh 17 Disember, 2008 memberi pelepasan waktu bekerja kepada pegawai perkhidmatan awam yang menjalankan di bawah skim rondaan sukarela kawasan Rukun Tetangga. Pekeliling ini berkuatkuasa 1 Januari, 2009.

Usaha murni kerajaan ke arah kesejahteraan rakyat ke arah mengurangkan bebanan pihak berkuasa keselamatan amat dipuji, namun nampaknya terdapat beberapa masalah birokrasi timbul. Berdasarkan arahan pekeliling tersebut, beberapa dokumen perlu disediakan kepada Ketua Jabatan untuk urusan pelepasan waktu bekerja. Antaranya:

1. Surat pengesahan sebagai ahli Rukun Tetangga setempat dan terlibat dalam Skim Rondaan Setempat, jika diminta.
2. Borang Lampiran A sebagai permohonan pelepasan waktu bekerja dilengkapkan untuk kelulusan. Dokumen sokongan diperlukan iaitu jadual rondaan yang disahkan oleh JK Rukun Tetangga setempat.
3. Surat pengesahan dari JK Rukun Tetangga bahawa rondaan telah dijalankan pada masa ditetapkan.
Kemungkinan timbul beberapa isu di peringkat perancangan dan perlaksanaan di kebanyakan kawasan kejiranan di negara ini:
1. JK Rukun Tetangga tidak ditubuhkan, tidak berfungsi atau tidak aktif. Ada yang tiada bilik gerakan, barisan AJK terkini di samping tiada publisiti setempat.
2. Kuasa pertimbangan & kelulusan oleh Ketua jabatan adalah atas kepentingan perkhidmatan pegawai, walaupun untuk perkhidmatan berdasarkan shif. Maknanya, mungkin belum tentu diluluskan.
3. Setiausaha JK Rukun Tetangga kena rajin taip semula jadual bertugas dan Pengerusinya kena rajin tandatangan. Tentu perubahan banyak berlaku jika waktu / hari bertugas tidak diluluskan oleh Ketua Jabatan pegawai berkenaan.
4. Pelepasan hanya pada waktu pagi hari itu sahaja, tidak boleh bawa ke petang. Minimum 4 jam mengikut waktu sebenar bertugas. Sedangkan waktu pagi paling produktif .
5. Pekeliling dan pelepasan ini hanya untuk kakitangan awam. Bagaimana dengan pihak swasta? Mahukah majikan beri pelepasan sebegitu juga? Jika mereka tidak beri, bukankah pekerja swasta lebih ramai di Malaysia berbanding kakitangan awam.. Siapa jaga siapa atau kita sama-sama jaga dalam satu kejiranan ?
6. Kemampuan kawalan rondaan selepas 12 tengahmalam mungkin lebih sesuai untuk lelaki. Wanita ? Kita faham.. tetapi dengarnya, hampir separuh kakitangan awam adalah wanita.

7. Atau adakah lebih baik jika pihak polis perlu ditambah bilangannya? :)
8. Jangan lupa, rondaan kawalan adalah sukarela, tanpa sebarang elaun dinyatakan. Cuma pelepasan waktu bekerja yang belum tentu diluluskan akibat kepentingan tugas atau dokumentasi.
9. Jangan hingga orang kata, lebih baik kita pergi kerja macam biasa. Urusan kerja tentu selesai, tanpa kerenah. Waktu malam, kunci rumah masing-masing. Ada masalah call polis.